Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Fundacja Chrześcijańska Służba Charytatywna Blisko Serca Oddział Kujawsko-Pomorski, non-profit, będąca organizacją pożytku publicznego

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu internetowego Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej Oddział Kujawsko- Pomorski, Organizacji Pożytku Publicznego

Wersja: 2, aktualna od dnia: 25 maja 2018r.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Serwis internetowy Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej Oddział Kujawsko- Pomorski, Organizacji Pożytku Publicznego [Serwis ChSCh Kujawsko- Pomorski] pod adresem internetowym https://kujawsko-pomorski.bliskoserca.pl jest:

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Kujawsko- Pomorski, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Lipowej 9; 85-062 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowyw Bydgoszczy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr:0000463968, nadany nr NIP:9562304187, Organizacja Pożytku Publicznego [ChSCh Kujawsko-Pomorski].

2. ChSCh Kujawsko- Pomorski jest właścicielem domen internetowych: kujawsko-pomorski.bliskoserca.pl

3. W Serwisie ChSCh Kujawsko- Pomorski są przetwarzane: imiona i nazwiska, adresy poczty elektronicznej e-mail lub nr telefonów osób i podmiotów wysyłających wiadomości drogą elektroniczną do ChSCh Kujawsko- Pomorski, przekazujących wsparcie pieniężne oraz korzystających z usługi dostarczania wiadomości drogą elektroniczną „Newsletter”.

4. ChSCh Kujawsko- Pomorski respektuje i chroni prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych.

5. Podstawowe definicje odnoszące się do danych osobowych:

a) Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

b) Zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.

c) Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

e) Zgoda (osoby, której dane dotyczą) - oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

1. ChSCh Kujawsko- Pomorski zawsze dokłada najwyższej możliwej staranności, celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań technologicznych, wdrożonych procedur, organizacji obsługi Serwisu ChSCh Kujawsko- Pomorski oraz personelu ChSCh Kujawsko- Pomorski.

6. ChSCh Kujawsko- Pomorski zastrzega sobie prawo do kontaktu zwrotnego (drogą elektroniczną lub tradycyjną) celem weryfikacji podanych danych kontaktowych – w razie uzasadnionej potrzeby, w szczególności w przypadku prośby o pomoc lub wsparcie.

7. ChSCh Kujawsko- Pomorski zabezpiecza różnorodnymi i odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym

z obowiązującym prawem polskim i unijnym. ChSCh Kujawsko- Pomorski dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły.

8. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za dobrowolną i jednoznaczną Zgodą osoby, której dane dotyczą. Podanie jakiejkolwiek danej osobowej do przetwarzania, jest świadome i następuje przed dokonaniem czynności przez ChSCh Kujawsko- Pomorski.

9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez ChSCh Kujawsko- Pomorski udzielane będą na podstawie wniosku tradycyjnego lub elektronicznego.

10. Użytkownikowi, który przekazał ChSCh Kujawsko- Pomorski dane osobowe przysługują prawa: do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO), do niepodlegania automatyzacji. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane (udzielenie odpowiedzi, przyjęcie darowizny).

11. ChSCh Kujawsko- Pomorski nie przekazuje danych osobowych stronie trzeciej bez dobrowolnej, świadomej i jednoznacznej zgody osoby, której dane dotyczą.

12. Nasza strona internetowa zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe. Jeżeli link taki zostanie użyty do opuszczenia naszej strony, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż ChSCh Kujawsko- Pomorski nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać.

13. ChSCh Kujawsko- Pomorski może wyświetlać reklamy (np. zachęcające do pobrania programu do rozliczenia rocznego podatku PIT) na stronie internetowej, o ile spełniają wymagania dotyczące zgodnego z prawem krajowym i unijnym wyświetlania reklam oraz dotyczą działalności charytatywnej ChSCh Kujawsko- Pomorski i pozyskiwania przez ChSCh Kujawsko- Pomorski środków na działalność statutową.

14. ChSCh Kujawsko- Pomorski poprzez stronę internetową składa prośby („POMÓŹ” , „Złóż dar”) o wsparcie pieniężne działalności statutowej: charytatywnej, pożytku publicznego. System płatności obsługiwany jest przez operatora PayU, zasady funkcjonowania: i ochrony prywatności: https://www.payu.pl/regulaminy

15. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony internetowej oraz do administracji.

16. System informatyczny Serwisu ChSCh Kujawsko- Pomorski stosuje technologię cookies (krótkich plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika strony internetowej, celem badania i ułatwiania wykorzystania przez niego danej strony internetowej) w następujących zastosowaniach:

a. cookies niezbędne, gdyż umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu ChSCh Kujawsko- Pomorski, np. nawigowanie na stronie: www.bliskoserca.pl i jej podstronach;

b. cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych w Serwisie ChSCh Kujawsko- Pomorski (darowizny na cele charytatywne poprzez PayU), brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

c. cookies statystyczne, które umożliwiają zbieranie anonimowych informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z Serwisu ChSCh Kujawsko- Pomorski;

d. cookies funkcjonalne umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika preferencji i ustawień; dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik m. in. nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła;

e. cookies społecznościowe umożliwiające integrację serwisu społecznościowego Facebook z Serwisem ChSCh Kujawsko- Pomorski.

17. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym jest ChSCh Kujawsko- Pomorski, wyłączając te wykorzystywane przez systemy Google LLC oraz Facebook Inc.

18. Zapisywanie plików cookies może zostać wyłączone poprzez odpowiednie ustawienie opcji w używanej przeglądarce internetowej. Pliki cookies mogą zostać usunięte poprzez użycie odpowiedniej opcji w używanej przeglądarce internetowej. Niektóre pliki cookies są niezbędne do kompletnego działania wszystkich składników Serwisu ChSCh Kujawsko- Pomorski

19. Używane przez Serwis ChSCh Kujawsko- Pomorski pliki cookies unikają odwoływania się do technik informatycznych potencjalnie szkodliwych dla Użytkowników.

20. Pliki cookies używane przez system informatyczny Serwisu ChSCh Kujawsko- Pomorski nie są przekazywane innym serwisom internetowym lub dla nich widoczne, wyłączając te wykorzystywane przez system Google Analytics oraz Facebook.

21. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa i zakresu przetwarzania danych – w tym danych osobowych w systemie informatycznym ChSCh Kujawsko- Pomorski prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej e-mail: kujawsko-pomorski@chsch.pl

22. ChSCh Kujawsko- Pomorski zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów dotyczących ochrony prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały wstecz. W przypadku wprowadzenia zmian będą one ogłoszone na stronie internetowej ChSCh Kujawsko- Pomorski, aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej czternastu dni przed wejściem w życie zmian.

Pomóż nam

Kontakt

Chrześcijańska Służba Charytatywna
Oddział Kujawsko-Pomorski
ul. Lipowa 9
85-062 Bydgoszcz

Nr konta bankowego:
77 2030 0045 1110 0000 0276 5450

Tel.: (+48) 22 34 99 935
E-mail:

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij